Sowul & Sowul
« Powrót
KONKURS!!! 15 maja 2020 10:22

 

 

 

Szanowni Dyrektorzy i Wychowawcy

 

 

Firma Sowul & Sowul po raz kolejny pragnie serdecznie zaprosić do udziału w konkursie skierowanym do podopiecznych domów dziecka na terenie całej Polski, zatytułowanym
„JAK WSPIERAMY ODPORNOŚĆ NASZEGO ORGANIZMU W DOBIE KORONAWIRUSA”.

2020

Jest to już VI edycja w ramach akcji „Firma odpowiedzialna społecznie”, a co roku konkurs cieszy się duży zainteresowaniem.

 

W ubiegłorocznej edycji, w dwóch kategoriach wiekowych zostali nagrodzeni Wychowankowie:

 1. Rodzinnego Domu Dziecka Fundacji im, Jacka i Piotra Michalskich w Krakowie
 2. Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku
 3. Domu Dziecka w Białowieży

 

           W tym roku zapraszamy do zabawy i przedstawienia nam w formie pracy plastycznej przykładów wspierania odporności organizmu w czasach kwarantanny spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19. Proszę uwzględnić słowa klucz zawarte w regulaminie.

             Nagrody jakie proponujemy dla dzieci oraz placówek, które ów konkurs wygrają, powinny być znaczną motywacją do wzięcia w nim udziału! Sklepy takie jak EMPIK czy Decathlon mają szeroką ofertę towarową dla dzieci i młodzieży w różnych przedziałach wiekowych. Zwycięskie pracę zostaną opublikowane na stronie internetowej i facebook-u firmy oraz w naszym Katalogu nasiennym, który w tym roku będzie drukowany w nakładzie ok. 7000 egzemplarzy.

 

 

               Regulamin konkursu jest dostępny na naszej stronie internetowej www.sowul.pl i na profilu Facebook. Już nie możemy doczekać się kreatywnych pomysłów dzieci, które z roku na rok są coraz bardziej zaskakujące. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy!

 

 

     Z poważaniem

     Prezes Zarządu

                                                                                                        Przemysław Sowul

 

Bliższe informacje nt. konkursu udziela:

Anna Tracz  tel. 669 808 036,

e-mail: a.tracz@sowul.pl

 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu

„JAK WSPIERAMY ODPORNOŚĆ NASZEGO ORGANIZMU W DOBIE KORONAWIRUSA” 2020

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Sowul & Sowul Sp. z o.o. z siedzibą w 11-300 Biskupiec, ul. Przemysłowa 2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000150814, NIP 739-33-33-310, Kapitał zakładowy 130.000,00 zwana w dalszej części regulaminu SOWUL.
 3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
 4. Konkurs rozpocznie się dnia 18.05.2020 r., a zakończy dnia 30. 06.2020 r.
 5. Konkurs przeznaczony jest dla podopiecznych Domów Dziecka.
 6. Lista zwycięzców wraz z nazwą i adresem Domu Dziecka zostanie opublikowana nie później niż w dniu 15.07.2020 r. na stronie internetowej sowul.pl oraz profilu Facebook.
 7. ZASADY KONKURSU

 

 1. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku:

I kategoria wiekowa 6-12 lat

II kategoria wiekowa 13-18 lat

 1. Konkurs plastyczny, który polega na wykonaniu rysunku (ODRĘCZNIE) :

- technika i materiały użyte do wykonania: dowolne,

- rozmiary i wielkość:  kartka A4 / preferowane w pionie,

- rysunek powinien być o tematyce związanej z obecną sytuacją w kraju związaną z Covid-19 i sposobami na radzenie sobie ze wspieraniem odporności w tym trudnym czasie,

 

- prace powinny zawierać min. trzy słowa klucze z poniższych:

 

ODPORNOŚĆ, MIÓD, JOGURTY, KEFIRY, SERY, ŁĄKA, KROWA, MLEKO, WARMIA I MAZURY, TRAWA,  NASIONA, FACELIA, KONICZYNA, PSZCZOŁA,  CENTRALA NASIENNA, BISKUPIEC, SOWUL

 

 1. Prace należy przesłać do dnia 01.07.2020 r. na adres:

Sowul & Sowul Sp. z o.o.
11-300 Biskupiec, ul. Przemysłowa 2. O dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Każdy projekt musi być opisany: Imię, Nazwisko, wiek dziecka, placówka  (pełen adres).

W przypadku pytań, prosimy kierować je na adres e-mail: a.tracz@sowul.pl lub pod numer tel. 669 808 036. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.sowul.pl oraz profilu Facebooka, aby lepiej zapoznać się z profilem i działalnością firmy.

 1. a) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15.07.2020 r.
 2. b) Wyłoniony zostanie jeden zwycięzca z dwóch kategorii wiekowych.
 3. c) Prace oceni komisja w następującym składzie: Laura Sowul lat 18, Gabrysia Sowul lat 15, Agnieszka Sowul oraz Anna Tracz

III. NAGRODY

 

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest:
 2. kategoria wiekowa 6-12 lat: bon do sieci sklepów EMPIK w kwocie 650 złotych dla placówki która zajmie I miejsce, zaś dla autora wygranego projektu przewidziana jest nagroda w postaci bonu do sklepu EMPIK w kwocie do 500 zł.
 3. kategoria wiekowa 13-18 lat: bon do sklepu Decathlon w wysokości 650 złotych dla placówki, która zajmie I miejsce, zaś dla autora wygranego projektu przewidziana jest nagroda w postaci bonu do Decathlon do kwoty 500 zł.

Przyznane zostaną również po dwa wyróżnienia w każdej kategorii, w których nagrodą  będą również bony do EMPIK-u ( 6-12 lat) oraz  Decathlon-u ( 13-18 lat) na kwotę 100 zł.

 1. Rysunki zwycięzców konkursu oraz informacje o Domu Dziecka zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej sowul.pl, Facebook do dnia 31.07.2020 r. oraz w katalogu nasiennym 2021. Dwie zwycięskie placówki mogą ubiegać się o przekazanie w/w kwoty na konto lub zakup, dofinansowanie konkretnego przedmiotu czy inwestycji przez SOWUL.
 2. a) W przypadku wykorzystania bonów placówka ma obowiązek w przeciągu 35 dni przedstawić dla SOWUL zdjęcia zakupionych przedmiotów .
 3. Nagrody zostaną przekazane po rozstrzygnięciu konkursu, w formie uzgodnionej ze zwycięzcą w ciągu 30 dni.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 5. Każdy uczestnik który weźmie udział w konkursie a nie wygra nagrody głównej dostanie dyplom z podziękowaniem za uczestnictwo oraz nagrodę pocieszenia w postaci słodkiego upominku.
 6. Każda placówka, która weźmie udział w konkursie, dodatkowo otrzyma jednorazowy 20% rabat na zakup mieszanek traw, wraz z gratisową dostawą we wskazanie miejsce
  w Polsce.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Komisji oceniającej mają charakter wiążący i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Przesłanie projektów do SOWUL oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie i publikowanie przedstawionych pomysłów przez organizatora konkursu bez uiszczania honorarium autorskiego.
 3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2)

 1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.